ALGEMENE VOORWAARDEN

Bureau Verlind heeft de volgende algemene voorwaarden opgesteld met als doel duidelijkheid te scheppen over de dienstverlening van bureau Verlind. In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van bureau Verlind en van de opdrachtgever beschreven.

Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij bureau Verlind en te vinden op de website www.bureauverlind.nl.

1. begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bureau Verlind: de opdrachtnemer;
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan bureau Verlind de opdracht heeft gegeven enige zaak of dienst te leveren;
 • De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van bureau Verlind.

2. toepassing van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen bureau Verlind en een opdrachtgever waarop bureau Verlind deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met bureau Verlind, voor de uitvoering waarvan door bureau Verlind derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bureau Verlind en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien bureau Verlind niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat bureau Verlind in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van bureau Verlind zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Bureau Verlind kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is bureau Verlind daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij bureau Verlind anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht bureau Verlind niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Bureau Verlind behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

4. overeenkomst, contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhogingen

 1. De overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever de door bureau Verlind verzonden of ontvangen schriftelijke opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, waarna deze getekende opdrachtbevestiging ook als zodanig weer door bureau Verlind is ontvangen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever bureau Verlind derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bureau Verlind dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Bureau Verlind zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Gezien de aard van de dienstverlening kan bureau Verlind echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft bureau Verlind het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door bureau Verlind of door bureau Verlind ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Bureau Verlind is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan bureau Verlind de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan bureau Verlind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan bureau Verlind worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan bureau Verlind zijn verstrekt, heeft bureau Verlind het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan bureau Verlind ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan bureau Verlind verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Bureau Verlind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat bureau Verlind is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. .Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bureau Verlind zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is bureau Verlind gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van bureau Verlind op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan bureau Verlind een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 12. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens bureau Verlind gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van bureau Verlind daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien bureau Verlind bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is bureau Verlind onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  – Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  – Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan bureau Verlind toekomende bevoegdheid of een op bureau Verlind rustende verplichting ingevolge de wet;
  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij bureau Verlind alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.

5. opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Bureau Verlind is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst bureau Verlind ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van bureau Verlind kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is bureau Verlind bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van bureau Verlind kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van bureau Verlind op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien bureau Verlind de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt bureau Verlind haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien bureau Verlind tot opschorting of ontbinding overgaat, is bureau Verlind op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is bureau Verlind gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is bureau Verlind gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door bureau Verlind, zal bureau Verlind in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor bureau Verlind extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij bureau Verlind anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het bureau Verlind vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van bureau Verlind op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een getekende opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op het moment van opzegging. De werkzaamheden die reeds werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 10. Opzegging van zowel opdrachtgever aan bureau Verlind als van bureau Verlind aan opdrachtgever gebeurt schriftelijk, via email of per post.
 11. Indien opdrachtgever de overeenkomst per email opzegt, dan gebeurt dit vanuit het emailadres dat bij het aangaan van de overeenkomst aan bureau Verlind is bekend gemaakt.
 12. Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover bureau Verlind eerst van kracht zijn nadat bureau Verlind daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Opdrachtgever verplicht zich iedere vorenbedoelde wijziging per ommegaande schriftelijk aan bureau Verlind te berichten.

6. overmacht

 1. Bureau Verlind is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien bureau Verlind daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop bureau Verlind geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor bureau Verlind niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Bureau Verlind heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat bureau Verlind haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Bureau Verlind kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel bureau Verlind ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is bureau Verlind gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst

7. honorarium, betaling en incassokosten

 1. Het honorarium voor de door bureau Verlind uitgevoerde diensten wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal bestede uren. Hiervoor wordt gerekend met het gebruikelijke en overeengekomen uurtarief van bureau Verlind, geldende voor de periode waarin de diensten en/of werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Bureau Verlind brengt het honorarium per kalendermaand achteraf in rekening bij opdrachtgever.
 3. Extra gemaakte kosten voor bijvoorbeeld parkeergelden komen bovenop het afgesproken uurtarief en zullen door bureau Verlind per kalendermaand achteraf aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Indien er sprake is van een reisafstand tussen bureau Verlind en opdrachtgever die meer bedraagt dan 30 km (vastgesteld op basis van ANWB-routeplanner, kortste reisafstand), dan zal hiervoor een kilometervergoeding in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen door bureau Verlind per kalendermaand achteraf aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien gemaakte afspraken voor nog te leveren diensten en/of werkzaamheden worden afgezegd, dan dient dit uiterlijk één werkdag (24 uur) van te voren te worden doorgegeven door opdrachtgever aan bureau Verlind. Indien annulering na deze termijn wordt doorgegeven, dan zal bureau Verlind hiervoor 50% van de afgesproken tijd in rekening brengen bij opdrachtgever.
 6. Bureau Verlind is gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal bureau Verlind met de werkzaamheden aanvangen, tenzij anders overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.
 7. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door bureau Verlind aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door bureau Verlind aangegeven. Bureau Verlind is gerechtigd om periodiek te factureren.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Bureau Verlind heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bureau Verlind kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bureau Verlind kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 10. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan bureau Verlind verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 11. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Het verzuim van de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
  Indien bureau Verlind echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. aansprakelijkheid

 1. Indien bureau Verlind aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bureau Verlind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat bureau Verlind is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien bureau Verlind wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van bureau Verlind beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het moment dat de tekortkoming zich voordoet in het lopende jaar.
 4. De aansprakelijkheid van bureau Verlind is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Bureau Verlind is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van bureau Verlind aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan bureau Verlind toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bureau Verlind is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van bureau Verlind.

9. vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart bureau Verlind voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan bureau Verlind toerekenbaar is. Indien bureau Verlind uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden bureau Verlind zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is bureau Verlind, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van bureau Verlind en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10. toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij bureau Verlind partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en bureau Verlind worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats die het dichtst bij de vestigingsplaats van bureau Verlind is gelegen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. wijziging voorwaarden en tarieven

 1. Bureau Verlind behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden én de tarieven te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden binden partijen bij overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending dan wel overhandiging daarvan door bureau Verlind aan opdrachtgever.
 3. Wijziging van de tarieven zullen ingaan per de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de wijziging schriftelijk door bureau Verlind aan opdrachtgever bekend is gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met een minimale periode van 4 weken voordat het nieuwe tarief in zal gaan.
 4. Indien opdrachtgever het niet eens is met de tariefverhoging, dan kan de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden, uiterlijk twee weken nadat bureau Verlind de tariefverhoging heeft aangekondigd.
 5. Bureau Verlind kan jaarlijks, met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar, zonder nadere aankondiging haar tarieven wijzigen.

12. geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van bureau Verlind is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van bureau Verlind openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Bovenstaande is wel toegestaan als dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of gebeurt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van bureau Verlind.