PRIVACYVERKLARING

Bureau Verlind gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens met welk doel worden vastgelegd.

begripsbepaling

In deze verklaring wordt verstaan onder:

 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

persoonsgegevens die worden verwerkt

Bureau Verlind kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van bureau Verlind, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan bureau Verlind verstrekt. Bureau Verlind kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP-adres
 • uw bedrijfsnaam

waarom bureau Verlind gegevens nodig heeft

Bureau Verlind verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan bureau Verlind uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve dienstverlening.

hoe lang bureau Verlind gegevens bewaart

Bureau Verlind bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

delen met anderen

Bureau Verlind verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

in kaart brengen websitebezoek

Op de website van bureau Verlind worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bureau Verlind gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bureau Verlind maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bureau Verlind bij Google zoekresultaatpagina´s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier treft u ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan bureau Verlind te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bureau Verlind heeft hier geen invloed op.

Bureau Verlind heeft Google geen toestemming gegeven om via bureau Verlind verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bureauverlind.nl. Bureau Verlind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

beveiligen

Bureau Verlind neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van bureau Verlind maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door bureau Verlind verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bureau Verlind op via info@bureauverlind.nl. Https://www.bureauverlind.nl is een website van bureau Verlind.

contact

Bureau Verlind is als volgt te bereiken:

Telefoon: 06 247 66 529

E-mail: info@bureauverlind.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74497502